Kwiecień'23

Ważne daty

》01.04.2023《
• rozpoczęcie nowego okresu składki wypadkowej 2023/2024 r.

》02.04.2023《
• praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych

》05.04.2023《
• złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2023 r. (VAT-14 Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych)

》07.04.2023《
• złożenie zgłoszeń INTRASTAT za luty 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz),

• zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za marzec 2023 r.,
• zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych,
• złożenie zgłoszeń INTRASTAT za marzec 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz) (Deklaracja INTRASTAT (przywóz), Deklaracja INTRASTAT (wywóz)),
• AKC-P za miesiąc poprzedni (AKC-P Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika, USTAWA o podatku akcyzowym),
• zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni (USTAWA o podatku dochodowym od osób prawnych),
• CIT-7 za miesiąc poprzedni (CIT-7 (10) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, USTAWA o podatku dochodowym od osób prawnych),

》08.04.2023《
• praca dozwolona w placówkach handlowych do godz. 14.00

》17.04.2023《

• zapłata przez osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2023 r.,

• rozliczenie z tytułu pobranej opłaty recyklingowej za torby foliowe za I kwartał 2023 r.,
• złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną (ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa),
• przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 r.,

》20.04.2023《

• wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za marzec 2023 r. lub I kwartał 2023 r. (przez podatników rozliczających się kwartalnie),

• zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5 (CIT-5 (10) Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),

• wpłata za marzec 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop,

• wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w marcu 2023 r. lub w I kwartale 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów

• zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za marzec 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof,

• wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników),

• wpłata za marzec 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof,

• opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w marcu 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło,

• złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za marzec 2023 r. lub INF-1,

• złożenie i opłacenie ZUS DRA za marzec 2023 r. przez pozostałych płatników składek (ZUS DRA Deklaracja rozliczeniowa)

》25.04.2023《

• VAT-9M za miesiąc poprzedni (VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług, USTAWA o podatku od towarów i usług),

• VAT-8 (VAT-8 Deklaracja dla podatku od towarów i usług, USTAWA o podatku od towarów i usług),
• VAT-12 za miesiąc poprzedni (VAT-12 Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu, USTAWA o podatku od towarów i usług),
• zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za marzec 2023 r. (JPK_V7M Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7 miesięczny), 
• przesłanie pliku JPK_V7K za I kwartał 2023 r. (JPK_V7K Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT i deklaracji VAT-7 kwartalnie),
• zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW/AKC-WWn, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn
• złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec 2023 r.
• podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za I kwartał 2023 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
• rozliczenie podatku cukrowego należnego za marzec 2023 r.
• rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za marzec 2023 r. (PSD-1 Deklaracja o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej),
• VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej (VAT-UE Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach, USTAWA o podatku od towarów i usług)

》28.04.2023《

• wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M– spółki (WZP-1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – miesięczna, WZS-1M Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku – miesięczna),

• wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa za I kwartał 2023 r. – jeżeli wybrano kwartalne okresy rozliczeń – oraz złożenie kwartalnej deklaracji: WZP-1K – przedsiębiorstwa i WZS-1K – spółki (WZP-1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za kwartał, WZS-1K Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku – za kwartał)

》30.04.2023《

• złożenie deklaracji VIN-DO za I kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej OSS (dotyczy podmiotów zagranicznych, dla których państwem identyfikacji jest Polska) (VIN-DO Deklaracja dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej),

• złożenie deklaracji VIU-DO za I kwartał 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury unijnej OSS (dotyczy podatników, dla których państwem identyfikacji jest Polska) (VIU-DO Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej),
• złożenie deklaracji VII-DO za marzec 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji jest Polska)

 (VII-DO Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS)),

• praca w niedziele dozwolona w placówkach handlowych
 
 

Źródło:

• inforlex.pl