Marzec'23

Ważne daty

》01.03.2023《
• informacja dotycząca realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego za rok poprzedni (USTAWA o systemie ubezpieczeń społecznych),
• rozpoczęcie składania deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przez ubezpieczonych w wieku od 18 do ukończenia 55 lat

》06.03.2023《
• złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2023 r.

》07.03.2023《
• zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w lutym 2023 r. od zagranicznych osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski z tytułów wskazanych w art. 21 ust. 1 updop, m.in. z tytułu odsetek i należności licencyjnych,
• zapłata podatku dochodowego przez podatników opodatkowanych w formie karty podatkowej za luty 2023 r.,
• AKC-P za miesiąc poprzedni
(AKC-P Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika)
(USTAWA o podatku akcyzowym),
• zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za miesiąc poprzedni
(USTAWA o podatku dochodowym od osób prawnych)
• CIT-7 za miesiąc poprzedni
(CIT-7 (10) Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),
(USTAWA o podatku dochodowym od osób prawnych).

》10.03.2023《
• złożenie zgłoszeń INTRASTAT za luty 2023 r. (INTRASTAT-Przywóz, INTRASTAT-Wywóz)

》15.03.2023《
• wniesienie opłaty produktowej za opakowania za 2022 r.,
• I rata podatku od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego (dot. osób fizycznych)
• złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2023 r. przez płatników składek posiadających osobowość prawną,
• przekazanie wpłat do instytucji finansowej prowadzącej PPK, pobranych od wynagrodzeń wypłaconych w lutym 2023 r.,
• I rata podatku rolnego (dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej)

》20.03.2023《

• zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu CIT-5,

• wpłata za luty 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b updop,

• wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w lutym 2023 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów,

• zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za luty 2023 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4–5a, 13–16 oraz art. 30a ust. 1 updof,

• wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników),

• wpłata za luty 2023 r. podatku dochodowego od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 30g updof,

• opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w lutym 2023 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło,

• złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za luty 2023 r. lub INF-1,

• złożenie i opłacenie ZUS DRA za luty 2023 r. przez pozostałych płatników składek

》26.03.2023《

• porównanie wyników inwentaryzacji ze stanem wykazanym w księgach, wyjaśnienie i rozliczenie powstałych różnic,

• sporządzenie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok poprzedni,

》27.03.2023《

• VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej,

• przesłanie pliku JPK_V7K (część ewidencyjna) za luty 2023 r.

• zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-4/A–AKC-4/F, AKC-4/H–AKC-4/N, AKC-WW, AKC-WG, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn,

• złożenie dokumentów dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty 2023 r.,

• rozliczenie podatku cukrowego należnego za luty 2023 r.,

• zapłata VAT i przesłanie pliku JPK_V7M za luty 2023 r.,

• rozliczenie podatku od sprzedaży detalicznej i złożenie deklaracji PSD-1 za luty 2023 r.,

• VAT-9M za miesiąc poprzedni,

• VAT-12 za miesiąc poprzedni,

• VAT-8

》28.03.2023《

• wpłata z zysku w przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz złożenie deklaracji WZP-1M – przedsiębiorstwa i WZS-1M – spółki

》31.03.2023《

• opłata za użytkowanie wieczyste gruntu za rok poprzedni,

• sporządzenie sprawozdania finansowego na dzień kończący rok obrotowy,

• zamknięcie ksiąg rachunkowych,

• AKC-PA – marzec,

• złożenie ZUS ZSWA – Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2022 r.,

• złożenie deklaracji VII-DO za luty 2023 r. dla rozliczenia podatku VAT w zakresie procedury importu (IOSS) przez podatnika (lub przez pośrednika – gdy państwem identyfikacji jest Polska),

• przekazanie przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku do PFRON o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty 2023 r.,

• złożenie rocznej informacji o umowach zawartych z nierezydentami ORD-U za 2022 r. przez podatników, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym,

• złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za luty 2023 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy, 

• uiszczenie opłaty produktowej za 2022 r.,

• uiszczenie opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2022 r.,

• IFT-2/IFT-2R,
• złożenie informacji CIT-ST,

• złożenie zeznania za 2022 r. o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty. Uwaga! Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydłużenie terminu składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. dla wszystkich podatników.

 

Źródło:

• inforlex.pl