CIT Estoński - czy warto go wybrać

Korzyści z wyboru estońskiego CIT

Lp.

W estońskim CIT:

1.

nie ma konieczności:

● prowadzenia rachunkowości podatkowej,

● ustalania podatkowych kosztów uzyskania przychodów,

● obliczania podatkowych odpisów amortyzacyjnych

2.

zaliczki na podatek CIT nie są płacone co miesiąc – podatek odprowadza się w momencie wypłaty zysku ze spółki (dywidendy)

3.

w momencie wypłaty zysku efektywna stawka podatku (na którą składają się podatek od zysku spółki i podatek od dywidendy płacony przez wspólnika) jest niższa niż w przypadku klasycznego CIT. Dla małych podatników wynosi 20% zamiast 26,29%, a dla pozostałych podatników – łącznie 25% zamiast 34,39%

Porównanie wysokości opodatkowania w estońskim CIT i w klasycznym CIT – przykład dla małego podatnika

Estoński CIT (mały podatnik)

Klasyczny CIT (mały podatnik)

Opodatkowanie spółki

● zysk do opodatkowania – 1 000 000 zł

● estoński CIT (10%) – 100 000 zł

Opodatkowanie spółki

● zysk do opodatkowania – 1 000 000 zł

● podatek CIT (9%) – 90 000 zł

● zysk do wypłaty – 910 000 zł

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

● wypłacony zysk – 1 000 0000 zł

● podatek od dywidendy (19%) – 190 000 zł

● pomniejszenie podatku (90%) – 90 000 zł

● podatek od dywidendy po zmniejszeniu – 100 000 zł

● całkowity podatek – 200 000 zł (20%)

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

● wypłacony zysk – 910 000 zł

● podatek od dywidendy (19%) – 172 900 zł

● całkowity podatek – 262 900 zł (26,29%)

Różnice w wysokości opodatkowania w estońskim CIT i w klasycznym CIT – przykład dla dużego podatnika

Estoński CIT (duży podatnik)

Klasyczny CIT (duży podatnik)

Opodatkowanie spółki

● zysk do opodatkowania – 1 000 000 zł

● estoński CIT (20%) – 200 000 zł

Opodatkowanie spółki

● zysk do opodatkowania – 1 000 000 zł

● podatek CIT (19%) – 190 000 zł

● zysk do wypłaty – 810 000 zł

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

● wypłacony zysk – 1 000 0000 zł

● podatek od dywidendy (19%) – 190 000 zł

● pomniejszenie podatku (70%) – 140 000 zł

● podatek od dywidendy po zmniejszeniu – 50 000 zł

● całkowity podatek – 250 000 zł (25%)

Opodatkowanie wspólnika – dywidendy

● wypłacony zysk – 810 000 zł

● podatek od dywidendy – 153 900 zł

● całkowity podatek – 343 900 zł (34,39%)

Co podlega opodatkowaniu estońskim CIT

Lp.

Opodatkowaniu estońskim CIT podlega dochód ustalony jako:

1.

zysk netto wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej został przeznaczony do wypłaty udziałowcom, akcjonariuszom albo wspólnikom (dochód z tytułu podzielonego zysku) lub na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat)

2.

ukryte zyski w postaci świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych

3.

wysokość wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

4.

nadwyżka wartości rynkowej składników przejmowanego majątku lub wniesionego w drodze wkładu niepieniężnego ponad wartość podatkową tych składników (dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku) – w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia podmiotów lub wniesienia w drodze wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części

5.

suma zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej te zyski nie były zyskami podzielonymi lub nie zostały przeznaczone na pokrycie straty (dochód z tytułu zysku netto) – w przypadku podatnika, który zakończył opodatkowanie ryczałtem

6.

wartość przychodów i kosztów podlegających – zgodnie z przepisami o rachunkowości – zarachowaniu w roku podatkowym i uwzględnieniu w zysku (stracie) netto, które nie zostały uwzględnione w tym zysku (stracie) netto (dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych)

7.

dopłaty wypłacone w przypadku połączenia lub podziału podmiotów

8.

odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę

9.

zysk przeznaczony na uzupełnienie udziału kapitałowego wspólnika spółki

10.

świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacone w przypadku zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce

Co jest podstawą opodatkowania w estońskim CIT

Lp.

Podstawą opodatkowania w estońskim CIT jest:

1.

suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat – ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto

2.

suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – ustalona w miesiącu, w którym wykonano świadczenie lub dokonano wypłaty lub wydatku

3.

dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku – osiągnięty w miesiącu, w którym nastąpiło łączenie, podział, przekształcenie podmiotów lub wniesienie wkładu niepieniężnego

4.

dochód z tytułu zysku netto – osiągnięty w roku podatkowym, w którym zakończono opodatkowanie ryczałtem

Ile wynosi estoński CIT

Lp.

Status podatnika CIT

Stawka estońskiego CIT

1.

Mali podatnicy

10% podstawy opodatkowania

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej

2.

Pozostali podatnicy

20% podstawy opodatkowania

Kiedy składać deklarację w estońskim CIT

W jakim terminie składać deklarację?

Do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego o wysokości dochodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy*

Jak składać deklarację?

Deklarację należy złożyć do urzędu skarbowego elektronicznie

Jaką deklarację należy złożyć?

Deklarację należy złożyć na formularzu CIT-8E

Czy wraz ze złożeniem deklaracji należy wpłacić podatek?

Deklaracja ma charakter informacyjny – płatność podatku następuje niezależnie od złożenia deklaracji

* Do 30 września 2022 r. podatnikom, którzy wybrali rozliczenie w ramach ryczałtu od dochodów spółek, przedłużono termin na złożenie deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy (druk CIT-8E). Przedłużenie dotyczy tych podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodu spółek, w przypadku których rok podatkowy zakończył się w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r. (zob. rozporządzenie Ministra Finansów z 28 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – Dz.U. z 2022 r. poz. 1363).

Kiedy zapłacić estoński CIT

Rodzaj przedmiotu opodatkowania estońskim CIT

Termin zapłaty

dochód z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat

do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego

rozdysponowany dochód z tytułu zysku netto

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano w całości lub w części wypłaty tego dochodu lub rozdysponowano nim w jakiejkolwiek innej formie, nie później niż do 20 dnia siódmego miesiąca roku podatkowego, w którym dokonano tej dyspozycji

dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych

do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane

dochód z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty lub wydatku lub wykonano świadczenie

dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przejęcia, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego

Jak jest opodatkowana dywidenda wspólnika

Rodzaj spółki, która dokonuje wypłaty dywidendy

Podatek z tytułu wypłaty dywidendy ze spółki opodatkowanej estońskim CIT podlega pomniejszeniu o:

mały podatnik

90% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika

spółka niebędąca małym podatnikiem

70% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika

 
Źródło:
  • inforlex.pl